Privacy

inleiding

In dit document worden er meer details gegeven over de manier waarop er met ‘persoonsgegevens’ wordt omgegaan. Ofwel bewust, ofwel onbewust geef je als gebruiker van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ steeds gegevens vrij (van jezelf of van anderen) die ons toelaten om jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit effectief doen of niet. Bepaalde informatie is al een persoonsgegeven zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen deze informatie en jou.

Die Keure, de organisatie achter ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’, hecht een groot belang aan de wijze waarop er met jouw persoonsgegevens en die van anderen omgesprongen wordt. Ook de wetgever onderstreept het belang hiervan, en heeft een aantal verplichtingen hieromtrent neergeschreven in de ‘Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (ook gekend als ‘GDPR’). In het onderstaande document komen de verschillende aspecten aan bod die deel uitmaken van deze verordening.

Die Keure, de organisatie achter ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ is de volgende onderneming:

Die Keure NV
Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
België
BTW 0405.108.325

Indien je als bezoeker gebruik maakt van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ en indien je besluit jezelf te registreren of ervoor kiest gegevens op ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ mee te delen, verklaar je jezelf akkoord met het gebruik van de door jou opgegeven gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Als die Keure deze verklaring wijzigt nadat je die eerder goedkeurde, dan zal die Keure er alles aan doen om je die wijziging ook te laten weten. Wanneer je na de wijziging inlogt zal je via een banner of via een pop-up, op de hoogte gebracht worden van de nieuwe verklaring. Op dat moment zal je mogelijks verplicht zijn om eerst de nieuwe verklaring door te lezen en een goedkeuring te geven, voordat je verder kan werken op ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’.

persoonsgegevens

Die Keure verzamelt via ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ enkele persoonsgegevens. Die Keure zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig voor haar opdracht t.a.v. de scholen. In het kader van deze opdracht zal Die Keure de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam van alle gebruikers wordt opgeslagen en verwerkt om tot een efficiënt gebruik van ‘Digitale woordentrainer’ te komen.
 • Email-adres wordt opgeslagen om het account te kunnen beheren.

Die Keure verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over personen (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen)

De school als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Aangezien de school verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in ‘Digitale woordentrainer’ (zowel leerkrachten als leerlingen) is het ook aan de school om de gebruikers correct te informeren over het gebruiken van deze hun persoonsgegevens.

Die Keure als verwerker van persoonsgegevens op eigen initiatief

Die Keure zal persoonsgegevens op eigen initiatief steeds zo weinig mogelijk gebruiken, en zal altijd duidelijk zijn wanneer ze dit wel doet. De reden om persoonsgegevens als niet-verantwoordelijke voor de verwerking toch te gebruiken heeft te maken met de goede technische en inhoudelijke werking van het systeem, alsook met veiligheid (bijvoorbeeld de detectie van fraude).

Meer bepaald kunnen persoonsgegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens) van leerkrachten;
 • het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’;
 • algemene monitoring van de acties ondernomen op het onderwijsplatform door de verschillende gebruikers (leerlingen en leerkrachten);
 • een betere afstemming van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en
 • het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
 • Het detecteren van fraude.
 • Het melden van een data-lek.

Opslag en bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruikers worden bewaard via ‘CloudVPS’. Via up to date beveiligingsmechanismen worden deze gegevens beveiligd zodat er optimale bescherming is naar mogelijke datalekken toe.

Die Keure heeft met CloudVPS als sub-verwerker een overeenkomst afgesloten die garandeert dat er op een zo correct mogelijk manier omgesprongen wordt met persoonsgegevens van de gebruikers.

Voor meer informatie contacteer helpdesk@diekeure.be.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan sub-verwerkers.

Die Keure zal geen gegevens met derden delen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van

Die Keure of de door die Keure ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ te respecteren.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonsgegevens door die Keure worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Voor specifieke verklaringen van derde partijen verwijzen we naar de verklaringen van onderstaande gekende partijen. Deze lijst kan toekomstig nog aangepast worden:

Goede technische werking

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’, is het mogelijk dat die Keure of die Keure’s service providers zogenaamde cookies zullen gebruiken. Die

Keure maakt gebruik van de volgende cookies:

 • authenticatie cookies
 • load balancing sessie cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring voor ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’-bezoeker).

Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde websites te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Die Keure kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan Die Keure’s webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ te analyseren en om ervoor te zorgen dat ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.

Die Keure voorziet in een banner bij het eerste bezoek van de website waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Noch de cookies noch de web beacons gebruikt op ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’ verzamelen de naam of het e-mailadres van de bezoeker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Wat zijn jouw rechten als gebruiker?

Rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Die Keure zal er op toezien dat de gegevens verwerking gebeurd op basis van het gezond verstand (doeltreffend, niet overmatig).

De persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig. Zolang je account actief is zullen we de persoonsgegevens bijhouden.

Die Keure heeft naar haar mening voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn zo goed mogelijk gereduceerd. Dit betekent helaas niet dat alle risico’s uitgesloten kunnen worden. Bij een inbreuk op de wettelijk toegestane verwerkingen in ‘DIGITALE WOORDENTRAINER’, zal die Keure onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade tot een minimum te beperken en het misbruik zo snel mogelijk rapporteren.

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als gebruiker ten alle tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 1) die Keure je persoonsgegevens verwerkt op basis van een legitiem doel (en die Keure de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als gebruiker ook een verbod van de verwerking eisen.

Verder kan je als gebruiker in bepaalde gevallen zoals bepaald door de wet ook de gegevensoverdracht eisen van de persoonsgegevens die je aan die Keure hebt verstrekt. Die Keure verbindt zich ertoe je deze persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm mee te delen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via helpdesk@diekeure.be.

Mogelijks zal die Keure jou als gebruiker doorverwijzen naar de school als verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Die Keure engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden.

Jij als gebruiker hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden indien de nodige aanpassingen niet door jou binnen je gebruikersregistratie of profiel gemaakt kunnen worden.

Als gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via helpdesk@diekeure.be.

Mogelijks vragen wij jou als gebruiker om de school als verantwoordelijke van de verwerking te contacteren.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie

Je hebt als gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).